Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız

Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız:

Isparta ve çevresinde yaşayan halkın önemli bir kısmının Yörük olması nedeniyle Türk toplumunun önemli yapı taşlarından birisi olan Yörük kültürünü her bakımdan tüm yönleri ile disiplinler arası bir yaklaşımla araştırıp, Yörük kültürüne dair bütün unsurları ortaya koymak, bu verileri kayıt altına almak, korumak, geliştirmek, bölge halkının yaşam tarzını ve kültürünü akademik düzeyde araştırmak, incelemek ve bu konuda bilimsel eserler vererek bilgileri gelecek nesillere aktarmak.

Yörük kültürünü oluşturan temel etken ve etmenleri disiplinler arası bir bilimsel bakış açısı ile araştırmak, kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürü bilimsel anlamda desteklemek.

Yörük yaşamı tarzından son yüzyılda yarı yerleşik veya yerleşik hayata geçmiş bu kültürü ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak, ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konulara yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak.

Yörük kültürünün yerleşik hayata geçişle birlikte uğradığı değişimleri ve günümüzde hala göçebe hayata devam eden konargöçerlerin sosyokültürel yapılarını yerinde incelemek

Yörük kültürünün etkileşim içinde olduğu uzak-yakın kültürlerle ilişkilerini araştırmak ve var olan ilişkileri geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Eğitim, araştırma, çalışma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmî ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, Merkezde çalışacak ekibi oluşturarak geliştirmek.

Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak, yurt içi ve yurt dışında istem ve gereksinimler doğrultusunda hizmet içieğitim, seminer, kurs, yaz okulu ve çalışmalar yapmak ve gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

Yörüklerin toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunları ile ilgili disiplinlerarası araştırmalar yapmak.

Yörüklerin toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunları ile ilgili bilimsel çözüm yolları üretmek.

Yörük kültürü ile ilgili her türlü toplumsal, kültürel, tarihi ve sanatsal değeri, her yönüyle kayıt altına almak, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp yaşatmak amacı doğrultusunda derlemeler ve araştırmalar yapmak.

Yörük kültürünü ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, panel, seminer, kongre, çalıştay, kurs, sergi, şölen ve festival gibi benzeri bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki Yörük kültürü ile ilgili çalışma yapan benzeri kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, enstitüler, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, akademisyen ve araştırmacılar ile Yörük kültürü ile ilgili çalışma yapan ve/veya yapmak isteyen araştırmacı ve akademisyenlerle iş birliği yaparak bu konudaki çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yayına dönüştürülme sürecinde aktif rol oynamak.

Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara, Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal alanda destek sağlamak.

Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları bir araya getirerek Üniversite bünyesinde bir arşiv-kütüphane oluşturmak.

Yörük kültürünü her yönüyle kayıt altına almak, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp yaşatma amacı doğrultusunda, Yörük topluluklarının sorunları başta olmak üzere, her türlü toplumsal sorunları inceleyen araştırmalar ile kültürel derleme ve araştırmaları da yayınlamak amacıyla periyodik akademik dergi yayınlamak.

Bölgedeki konargöçer Yörüklerin izlerini sürmek, göç yollarını tespit etmek.

Dünyada ve ülkemizde Yörük kültürü ile geçmişte ve günümüzde yaşayan benzer diğer kültürlerin araştırmasını yapmak, ortak yönlerini ve farklılıklarını belirlemek.

Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili fotoğraf, film, video ve diaları arşivlemek; planlar, kesitler, gravür ve fotoğraflar eşliğinde tarihi dokümanlar da dikkate alınarak yayına hazırlamak, bilim dünyasının ve turizm sektörünün bilgisine sunmak.

Geleneksel Yörük kültür ürünlerinin ve el sanatlarının araştırılmasına zemin hazırlayıp, onları korumak ve yaşatmak için gerekli her türlü altyapı ve imkânları hazırlamak.

Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili olarak belgesel film, roman, tiyatro ve benzeri şekilde hazırlanacak her türlü bilimsel ve sanatsal çalışmaları desteklemek ve Yörük kültürü konusunda hazırlanacak projelerde bilimsel danışmanlık yapmak.

Üniversite bünyesindeki bölümlerde, lisans ve lisansüstü düzeyinde, Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, çalışma yapan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere bilimsel ve teknik alanda destek sağlamak, çalışmaları neticesinde meydana getirilen bilimsel eserleri yayımlamak.

Yerleşik hayata geçen Yörüklerin yaşamlarında meydana gelen değişimleri ve değişmeyen kültürel ögelerini tespit etmek.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan konargöçer Türk toplulukları hakkında yeraltı ve yerüstü yüzey araştırmaları yapmak, arkeolojik araştırmalar için ilgili birimler ile iş birliğinde bulunarak yasal izinler çerçevesinde kazılar gerçekleştirmek.

Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun olan diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

Müdür; Merkezin Yörükler ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğretim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk edebiyatı, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında görev yapan ve Merkezin faaliyet konularında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevisona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Ulusal ve uluslararası alanda benzer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.